GOL plannen ter inzage

10-07-2018 0 reacties

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding zijn vrijdag 29 juni de Provinciale Inpassingsplannen (PIP) Oost en West voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat in Provinciale Staten besproken en vastgesteld. De plannen liggen nu ter inzage.

Wanneer u het niet eens bent met de vaststelling van Provinciale Staten kunt u tijdens het inzagemoment een beroep in stellen. De PIP's liggen tot en met 17 augustus ter inzage. 


Wie kan beroep instellen

Er kan alleen een beroep worden ingesteld door degenen die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-projectplan en de ontwerp-vergunning/ontheffing;
  • het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpen zijn aangebracht;
  • niet verweten kan worden geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpen. Wanneer een besluit voor u gunstig was, maar door wijzigingen veranderde en ongunstig werd, kan u niet verweten worden geen zienswijze te hebben ingediend tegen het besluit.
     

Waar kunt u de plannen bekijken

U kunt de PIP's digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.brabant.nl/ipGOLwest en www.brabant.nl/ipGOLoost. De uitvoeringsbesluiten kunt u digitaal inzien via www.brabant.nl/terinzage. 

Op werkdagen kunt u de stukken ook inzien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

  • bij de gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
  • bij de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk;
  • bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch;

 

Beroep instellen

Beroep kan tot en met 17 augustus 2018 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Een voorlopige voorziening is de mogelijkheid voor een persoon, organisatie of instelling om een besluit van een bestuursorgaan dat in werking treedt, voorlopig ongedaan te maken door middel van een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd.  Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen.


Debat terugluisteren

Met de vaststelling wordt de aanleg van infrastructurele, recreatieve, water- en natuurmaatregelen in de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) planologisch mogelijk. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten aan de slag gaan met het realiseren van de plannen. Mocht u meer informatie willen over het inhoudelijke debat, dan kunt u het volledige debat terugluisteren op brabant.nl/pslive.


 

 

0  reacties